ЗА BE@CYBERPRO

През 2017 година, бе проведено проучване проучване от Centre for Cyber safety and Education на тема „Работна сила в сферата информационната сигурност в световен мащаб“ сред 4 001 младежи от Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Италия, Испания, Израел и Холандия. Сред резултатите от проучването, бе и прогнозата за недостиг на 1.8 милиона служители, в областта на информационната сигурност през 2022 година. Причините: липса на квалифициран персонал с ясна представа за професионалните възможности в сферата на информационната сигурност. От друга страна, почти 90% от работната сила в сферата са мъже. Според резултатите от гореспоменатото проучване, една от причините за това да съществува недостиг на жени-професионалисти в сферата на кибер сигурността е това, че не съществуват достатъчно модели за подражание в кибер сигурността, чиито пример младите момичета да могат да следват. Освен това, съществуват и набор стереотипи, свързани с практикуващите професията киберсигурност, които не отговарят на действителността, но и с които младите момичета, тепърва избиращи пътека за карирерно развитие, не биха искали да се идентифицират в бъдеще.

По думите на Джанис Ричардсън, старши съветник в European Schoolnet: „Повечето млади хора (69%) никога не са срещали хора, работещи в киберсигурността, а още по-малко (11%) са срещнали жена, работеща в сектора. Когато обаче това стане, тяхното мнение се променя и цели 63% от младите жени споделят по-положителни нагласи свързани с кибер сигурността, след срещата с някого, който работи в сектора”.

Стереотипът на „самотния хакер пред компютъра“ твърде често се експлоатира в медиите при представяне на сферата на информационната сигурност. Докато в действителност, не само че този стереотип не отговаря на реалността, но и самият сектор предлага огромно разнообразие от професионални профили – от архитектите, които изграждат системите за сигурност на компанията, през анализаторите, които оценяват интегритета на данните и правят анализ на тяхната релевантност спрямо конкретен случай, и до главните служители по сигурността (CISO) отговарящи за привеждането на сигурността в съответствие с целите на бизнеса.

Секторът на информационната сигурност в ИТ се характеризира с нуждата от непрекъснато иновиране, което изисква креативност, гъвкавост и иновативно мислене, които могат да бъдат стимулирани чрез наемане на разнообразни екипи (Mannix и Neale, 2005). Ниското съотношение на жени в сектора, представлява една пропусната възможност за индустрията. Поради тази причина, през последните години все повече и повече жени, работещи в сферата на информационната сигурност, биват призовавани чрез собствен пример да предоставят по-реалистични ролеви модели.

Според Джанис Ричърдсън „училищата и семействата имат ключова роля. Предвид това, че кариерните избори са контекстуални и културни, усилията, насочени към тяхното повлияване, трябва да бъдат положени още в ранна възраст.“ Всякакви действия, предприети от работодатели или университети, биха имали минимален ефект, според годишния отчет на Kaspersky Lab. Училищата и началните образователни институции, играят важна роля в представянето на кибер-сигурността като привлекателен кариерен избор. Семействата също играят съществена роля: те трябва да бъдат информирани не само за професиите в областта на кибер-сигурността, но и за недостига на талантливи кадри в сферата, който се очаква да нарастне в бъдеще, както и за конкурентното заплащане на специалистите в областта.

Целта на този проект е да адресира въпроса за половото разнообразие в сектора на кибер сигурността, чрез партньорства с компании от частния сектор и академични институции, работещи в сферата на средното, висшето и професоналното образование, за да се насърчи избора на кибер сигурността като пътека за кариерно развитие. По-богатата информация за кариерите в областта на кибер сигурността, може да повлияе по-положително това повече млади хора да започнат да избират това професионално направление, а положителните ролеви модели на жени, работещи в областта, могат да мотивират повече млади момичета да потърсят възможности за образование в сферата посредством: (1) качествено съдържание по инфорамационна сигурност, разработена за училища, в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетентности за граждани; (2) обучаване на учители по ИКТ сигурност и предоставяне на набор от полезна информация за сектора на кибер сигурността на училища и родители, за да могат те да информират ефективно учениците и децата си; (3) използване на иновативна ИТ среда, комбинираща методите за учене чрез игра и информацията свързана с положителни ролеви модели на жени в ИТ сигурността; (4) промотиране на ИКТ кариерите като цяло и кибер сигурността в частност сред момичета в тийнейджърска възраст, които се намират в етапа на избор на професионално направление, както и създаване на положителна нагласа, свързана със смесените екипи, сред младите момчета.

Основната целева група на проекта са ученици, момчета и момичета, намиращи се в гимназиален етап в публични или професионални гимназии. На второ място, целим да достигнем до учители и семейства. Основните резултати от проекта са както следва:

1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА КИБЕР СИГУРНОСТ И ПРОФЕСИИТЕ СВЪРЗАНИ С КИБЕР СИГУРНОСТТА, включваща отворени образователни ресурси (OER) за обучение и повишаване на осведомеността за учители и ученици, както и стратегия за повишаване на осведомеността и ресурси, насочени към семействата на ученици в гимназиален етап на обучение.

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПЮТЪРНА ИГРА, ИЗПОЛЗВАЩА КОНТЕКСТУАЛНИ СЦЕНАРИИ ОТ ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ, включително разработването на многоезична компютърна игра с виртуална/добавена реалност и пилотирането й в гемназии в Испания, Ирландия, България и Унгария.

3. ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ПОЛОВОТО РАВЕНСТВО В ИКТ, включително и дизайн и разработка на електронна книга за повишаването на осведомеността за половото равенство в ИКТ сектора.